Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Liên thông từ Trung cấp)

Đại học (Liên thông từ Trung cấp)

CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo:    Sư phạm Giáo dục Mầm non  (Early Childhood Teacher Education)

Trình độ đào tạo:                            Đại học (Liên thông từ Trung cấp)

Yêu cầu về kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 • Thiết kế và sử dụng thành thạo giáo án điện tử, khai thác internet.
 • Có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục đào tạo và ngành giáo dục mầm non.
 • Hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ sư phạm, bao gồm các kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, chương trình giáo dục mầm non, lý luận dạy học các môn ở bậc học mầm non, sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, các phương pháp đánh giá trẻ.... đáp ứng tốt việc chăm sóc-giáo dục trẻ và tiếp tục học lên bậc học cao hơn.
 • Có khả năng nghiên cứu các vấn đề về giáo dục mầm non.

Yêu cầu về kỹ năng

 • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ.
 • Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.
 • Có kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.
 • Kỹ năng vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn giáo dục trẻ.
 • Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ.
 • Có kỹ năng tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu về thái độ

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong mẫu mực của người giáo viên, có lòng yêu nghề, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.
 • Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
 • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non trong cả nước.
 • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các trường mầm non, các cơ sở quản lý giáo dục phù hợp với chuyên môn.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ các chuyên ngành giáo dục mầm non, quản lý giáo dục ở trong nước.
 • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non ở các cấp trường, các cơ sở quản lý giáo dục phù hợp.
 • Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top